Instituut H2O
main menu

Home Onderbouw Tweede fase Zorgleerlingen About Services Testimonial Home Contact

 Welkom op de website van Instituut H2O


H2O begeleidt al ruim 20 jaar scholieren in het middelbaar onderwijs. Met ingang van het nieuwe schooljaar staan de achterstanden die zijn ontstaan tijdens de afgelopen coronaperiode bij ons centraal. Leerlingen die komend schooljaar starten op de middelbare school krijgen natuurlijk ook ondersteuning bij deze overstap.


Sinds 2002 begeleiden wij kinderen uit het voortgezet onderwijs.

Elke leerling die bij ons komt heeft een eigen verhaal en al deze verhalen verdienen persoonlijke aandacht. Om elk kind de hulp te kunnen geven die hij hij of zij nodig heeft, hebben wij ervoor gekozen grenzen te stellen aan onze groei. Wij werken daarom met kleine groepen en een individuele benadering.

Kwaliteit gaat bij ons voor kwantiteit. Voor wie?

 Onderbouw

De overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs gaat niet altijd zonder problemen: nieuwe vakken,veel verschillende leerkrachten, de verantwoordelijkheid voor het eigen werk, regelmatig proefwerken en s.o.'s.

 Tweede fase

Tijdens de tweede fase in het voortgezet onderwijs wordt van leerlingen een grote mate van zelfstandigheid verwacht.

 Zorgleerlingen

Ruim 10% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft een vorm van autisme, ADD, ADHD, ODD/CD of is hoogbegaafd. Deze leerlingen worden zorgleerlingen genoemd.

 Tarieven

 Inschrijfgeld

€ 35,- (eenmalig)

 

 Studiebegeleiding

Per 25 augustus 2019

Twee maal per week                 € 216,- per maand
Drie maal per week   € 304,- per maand
Vier maal per week   € 371,- per maand

 

 Schoolvakanties 2021-2022

Herfstvakantie        16 okt t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie        25 dec 2021 t/m 9 jan 2022
Voorjaarsvakantie   19 feb t/m 27 feb 2022
Meivakantie   30 apr t/m 8 mei 2022
Zomervakantie   vanaf 16 jul 2022

 

 In het kort

 

Instituut H2O is geopend op maandag t/m donderdag van 15.10 tot 18.00 uur.

In overleg met de ouders krijgt elke leerling twee, drie of vier dagen per week intensieve studiehulp.

Wij werken met groepen van maximaal 12 leerlingen onder begeleiding van twee ervaren docenten.

Voor aanvang van de begeleiding hebben wij met de leerling en zijn/haar ouders of verzorgers een gesprek om de aard van de problemen vast te stellen.

Dagelijks zijn vakdocenten voor zowel de a- als de b-vakken aanwezig.

Bij absentie wordt direct contact opgenomen met de ouders/verzorgers.

Huiswerk wordt gecontroleerd en overhoord.

Regelmatig is er contact met ouders en mentor.

 Actueel30-08-2021

We zijn weer geopend! Dit schooljaar zitten wij in lokaal 005.

 Contact

 Locatie

 Contactgegevens

Instituut H2O is gevestigd in
- maar niet verbonden aan - het

 

Pieter Nieuwland College

Nobelweg 6

1097 AR Amsterdam (Watergraafsmeer)

 

Telefoon: 06 248 53 454

E-mail: Hwinstituut.h2o@gmail.com

 OnderbouwSommige leerlingen besteden veel tijd en aandacht aan hun werk maar hebben desondanks moeite met een of meerdere vakken.

Proefwerken en overhoringen worden onvoldoende gemaakt, met als gevolg een dalend zelfvertrouwen en zelfs faalangst.

Onze hulp aan deze groep leerlingen bestaat in de eerste plaats uit het intensief begeleiden bij het maken en leren van de probleemvakken. De extra uitleg en extra oefening zorgen voor betere cijfers, waardoor het zelfvertrouwen weer terugkeert.

Andere leerlingen hebben weinig moeite met de leerstof, maar zijn snel afgeleid door alle zaken die op deze leeftijd leuker zijn dan school.

Vaak schrijven ze tijdens de les hun huiswerk niet op of nemen er thuis niet de tijd voor het te maken. Ook het vinden van een evenwichtige verdeling tussen huiswerk en buitenschoolse activiteiten is voor deze leerlingen erg moeilijk. Door de slechte cijfers raken vele van hen gedemotiveerd.

Het is onze taak deze kinderen te motiveren en te helpen met het plannen, maken en leren van het huiswerk. Daarnaast geven wij deze kinderen extra uitleg over de op school aangeboden stof om aanwezige achterstanden weg te werken.

 Tweede faseTerwijl in de onderbouw docenten na elke les huiswerk opgeven voor de volgende les, wordt in de bovenbouw gewerkt met studiewijzers voor periodes van ongeveer acht weken. In deze studiewijzers staat de leerstof voor een hele periode vermeld. Ook wordt vooraf vastgesteld in welke week eventuele toetsen worden afgenomen.

Naast de gebruikelijke contacturen zijn vanaf de vierde klas wekelijks meerdere zogenoemde zelfstudie-uren ingeroosterd. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze tijdens deze Z-uren de stof zelfstandig verwerken en de bijbehorende toetsen voorbereiden.

In de praktijk blijkt dit voor veel kinderen niet te werken:

  • In het begin van een periode voelen veel leerlingen nog niet de druk om hun studiewijzer bij te houden. Allereerst wordt de hoeveelheid stof die per periode moet worden bestudeerd vaak sterk onderschat. Bovendien is het tijdsbesef vaak nog niet goed ontwikkeld, waardoor een periode van acht weken veel langer lijkt dan hij in werkelijkheid is.

Veel leerlingen beginnen hierdoor te laat met oefenen. De resultaten van de toetsen kunnen dan behoorlijk tegenvallen.

  • Leerlingen, die zelfstandig met een vak bezig zijn, kunnen tegen allerlei problemen aanlopen.

Helaas is het niet altijd mogelijk op ieder moment hulp in te roepen van een vakdocent, waardoor leerlingen niet verder kunnen met hun werk.

  • Per periode zijn slechts enkele toetsmomenten. De hoeveelheid stof die in één keer bestudeerd moet worden is hierdoor veel groter dan de leerlingen in de onderbouw gewend waren. Het bijhouden van de studiewijzer en het goed benutten van de Z-uren is daarom bijzonder belangrijk.

Helaas komt het regelmatig voor dat leerlingen deze uren onvoldoende gebruiken en zo in korte tijd een achterstand opbouwen.

  • In de bovenbouw wordt ruime aandacht geschonken aan het leren toepassen van vaardigheden en het aanbrengen van samenhang tussen vakken. Naast gewone proefwerken, waarbij de geleerde stof per vak wordt getoetst, moeten leerlingen daarom per jaar ook meerdere praktische opdrachten maken. Anders dan een toets, wordt een praktische opdracht niet in één keer afgemaakt. Ook werkt de leerling in het algemeen niet tijdens de les aan de opdracht, maar ook thuis of tijdens de Z-uren.

De datum waarop de praktische opdracht moet worden ingeleverd staat weliswaar vermeld in de studiewijzer, maar de leerling is zelf verantwoordelijk voor de planning. Dit lukt in veel gevallen niet.

  • Het cijfer voor het schoolexamen kan worden bepaald door toetsen die vanaf de vierde klas worden gegeven.

Leerlingen realiseren zich echter vaak niet dat de cijfers die ze voor deze toetsen behalen blijven staan tot het eindexamen.

Onze hulp aan deze leerlingen bestaat uit:

  • hulp bij het maken van een goede en vooral realistische planning
  • dagelijks controle of leerlingen zich aan deze planning houden
  • waar nodig extra uitleg door vakdocenten

 ZorgleerlingenHet ontbreekt deze kinderen veelal niet aan intelligentie noch aan motivatie. Hun grootste probleem is dat ze geen idee hebben hoe zij moeten omgaan met de grote hoeveelheid vrije - en dus voor hen totaal onoverzichtelijke - taken en opdrachten, noch met de nieuwe, onbegrijpelijke, dagelijks veranderende sociale structuren binnen de mini-maatschappij die een school is.

Zonder extra ondersteuning haakt een aanzienlijk deel van deze vaak bijzonder slimme kinderen in een vroeg stadium af en verlaat de school zonder diploma, met alle gevolgen van dien.

Het is onze taak om voor en met deze groep leerlingen orde te scheppen in de chaos om hen heen.

Wij geven ze handvatten om met docenten en medeleerlingen om te gaan, we evalueren lastige situaties die zich op school hebben voorgedaan, bespreken hoe deze een volgende keer voorkomen of opgelost kunnen worden, bemiddelen indien nodig bij conflicten met docenten of medeleerlingen, we geven uitleg over opdrachten die docenten hebben gegeven, kijken samen met de leerling wat er precies van hem of haar wordt verwacht en maken samen een overzichtelijke planning van het schoolwerk.

Vakinhoudelijke ondersteuning is voor deze kinderen in de meeste gevallen niet nodig.